Ce înseamnă capitalizarea dobânzii în înțelesul normelor de aplicare?

În cuprinsul art. 4 din OUG 37din 30 martie 2020 se precizează că, dobânda datorată, corespunzătoare sumelor scadente a căror plată este suspendată potrivit art. 2 se capitalizează la soldul creditului existent la finele perioadei de suspendare. Capitalul astfel majorat se plăteşte eşalonat pe durata rămasă până la noua maturitate a creditelor, ulterior perioadei de suspendare.

Capitalizarea reprezintă majorarea soldului creditului existent la finele perioadei de suspendare cu dobânda datorată de debitor.

Această dobândă este calculată pe perioada suspendării la soldul creditului rămas de rambursat, cu excepția creditelor ipotecare contractate de persoane fizice.

Cu alte cuvinte, dobânda urmează să fie achitată odată cu încetarea facilităților acordate beneficiarilor.

  • Cum se va calcula dobânda privind creditele ipotecare?

Dobânda aferentă perioadei de suspendare se calculează potrivit art. 4 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2020 în conformitate cu prevederile contractului de credit și reprezintă o creanță distinctă și independentă în raport cu celelalte obligații izvorâte din contractul de credit.

Astfel,  art. 4 alin. 2 din OUG nr. 37/2020, prevede că, pentru creditele ipotecare contractate de persoane fizice, dobânda aferentă perioadei de suspendare se calculează potrivit prevederilor contractului de credit şi reprezintă o creanţă distinctă şi independentă în raport cu celelalte obligaţii izvorâte din contractul de credit. La această creanţă dobânda este 0% şi plata de către debitor a acestei creanţe se va face eşalonat.

  • Care este procedura de rambursare a creditului?

Graficul de rambursare se întocmește pe termen de 60 de luni, iar rambursarea se efectuează eșalonat,  în 60 de rate lunare egale, începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de suspendare;

Acordarea facilităților urmează să se faca în baza solicitării debitorului. În cuprinsul cererii, acesta urmează să-și exprime opțiunea cu privire la perioada suspendării . Aceasta poate fi cuprinsă  între o lună și nouă luni, fără a putea depăși data de 31 decembrie 2020. Pentru mai multă claritate, precizăm că, scadența ultimei rate incluse în perioada de suspendare la plată este cel mai târziu data de 31 decembrie 2020.

Totodată, menționăm că, în cazul creditelor ipotecare acordate persoanelor fizice, opțiunea poate fi exprimata o singură dată, debitorul neavând posibilitatea să revină asupra solicitării.

  • Debitorul trebuie să facă dovada respectării următoarele condiții și criterii de eligibilitate:

Condiții cumulative:

  • creditele au fost acordate până la data de 30 martie 2020, inclusiv
  • data scadenței finale a obligațiilor de rambursare a ratelor, prevăzută în contractele de credit, este ulterioară datei de 30 martie 2020, inclusiv;
  • nu a fost declarată scadența anticipată până la data de 30 martie2020, inclusiv;
  • nu înregistrează rate scadente restante, la data de 16 martie 2020,  inclusiv sau debitorii au efectuat plata obligațiilor restante până la data solicitării suspendării obligației de plată în condițiile prevăzute la art.2, alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 37/2020.

Criterii de eligibilitate a debitorilor și condiții de aprobare a cererilor de suspendare la plată a ratelor scadente

  • veniturile au fost afectate direct sau indirect de situația gravă generată de pandemia COVID-19.

În acest caz, se impune ca debitorul persoană fizică, să formuleze o declarație pe proprie răspundere. În vederea aprecierii incidenței acestui caz, debitorul se raportează la nivelul veniturilor înregistrate după declararea stării de urgență vs. veniturile înregistrate anterior acestei perioade.

Cu titlu exemplificativ, facem referire la câteva cazuri care pot genera scăderea veniturilor persoanelor fizice, respectiv: intrarea debitorului/membrilor familiei acestuia în șomaj tehnic ca efect al închiderii/restrângerii activității angajatorului, concedierea debitorului/membrilor familiei acestuia, reducerea salariului debitorului/ membrilor familiei acestuia, plasarea debitorului în carantină instituționalizată sau izolare la domiciliu, îmbolnăvirea cu COVID-19 și altele asemenea.

Debitorul, cu excepția persoanelor fizice, declară pe proprie răspundere că i-au fost afectate veniturile proprii, direct sau indirect, de situația gravă generată de pandemia COVID-19 față de nivelul înregistrat anterior declarării stării de urgență și se afla în imposibilitatea de a onora obligațiile de plată aferente creditului, activitatea fiind afectată de următoarele condiții:

a.            pentru debitori persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, precum și pentru debitorii care dețin profesii liberale și profesii care se exercită în baza unor legi speciale, indiferent de forma de exercitare a profesiei dacă activitatea a fost întreruptă total sau parțial ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate, cu următoarele urmări: restrângerea pieței de desfacere, restrângerea numărului de angajați, diminuarea numărului de furnizori ș.a.;

b.           pentru alți debitori cu excepția persoanelor fizice și cei menționați la lit. a) dacă dețin certificatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, sau certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care se constată diminuarea veniturilor sau a încasărilor sale cu minimum 25% în luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020 sau activitatea lor a fost întreruptă parțial sau total ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență decretată, cu următoarele urmări: restrângerea pieței de desfacere, restrângerea numărului de angajați, diminuarea numărului de furnizori s.a.;

c.            nu se află în insolvență la data solicitării suspendării rambursării creditului, conform informațiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Național al Registrului Comerțului.

În cazul debitorilor persoane juridice, cererea se formulează de către reprezentantul legal al acestora.

Termenul de depunere al solicitării privind acordarea facilității de 45 de zile de la intrării în vigoare a OUG  nr. 37/2020

Solicitarea se depune în format letric sau prin poștă electronică. Potrivit prevederilor legale, este valabilă și exprimarea opțiunii pe cale orală, prin telefon, la un număr de telefon dedicat care va fi anunţat de către fiecare creditor pe pagina sa de internet. În acesată ultimă ipoteză, creditorul are obligaţia înregistrării convorbirii.

Pentru siguranța existenței unei dovezi de comunicare, recomandăm fie varianta poștei electronice, fie varianta formatului letric cu conținut declarat și confirmare de primire.

Consecutiv transmiterii solicitării, creditorul analizează solicitarea formulată de debitor, verifică respectarea condițiilor, și  în termen de maximum 15 zile de la data primirii solicitării comunică debitorului decizia sa de aprobare/respingere a cererii de suspendare a obligațiilor de plată a ratelor.

În cazul aprobării, nu se încheie un act adițional. Modificarea clauzelor se realizează prin notificarea clauzelor contractuale modificate.

Cu acesată ocazie se comunică și noul grafic de rambursare a creditului și graficul de rambursare a dobânzilor eșalonate.

Comunicarea notificării și a graficului de rambursare se face de creditor debitorului în termen de 30 de zile de la primirea solicitării.

Notificarea debitorului se realizează în format letric sau prin poșta electronică, la datele de contact precizate în contractul de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanță oferit de creditor, conform opțiunii exprimate de debitor.

În graficului de rambursare a creditului revizuit după acordarea facilității de suspendare a obligației de plată rata de dobânda se menține la nivelul prevăzut în contractul de credit inițial încheiat între debitor și creditor.