Respectivele modificări au intrat în vigoare la data de 05.11.2020, devenind astfel obligatorii și direct aplicabile. În cele ce urmează vom prezenta succint aspectele care suferă modificări prin intrarea în vigoare a Legii nr. 223/2020.

1. În cazul societăților cu răspundere limitată (în continuare SRL) nu mai există limita minimă de 200 lei pentru capitalul și nici cea de 10 lei pentru valoarea părților sociale. Acestea rămânând la latitudinea ;

2. La înmatricularea societăţii şi la schimbarea sediului social nu se mai prezintă, certificatul emis de organul fiscal care să ateste  faptul că pentru imobilul cu destinaţie de sediu social nu a fost înregistrat un alt document ce atestă cedarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil,  deoarece oficiul registrului comerţului va transmite documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu socialla organul fiscal;

3. La înființarea unui SRL nu mai trebuie depusă dovada efectuării vărsămintelor conform actului constitutiv;

4. În cazul transmiterii de părți sociale unor persoane din afara societății, actul constitutiv poate prevedea o altă condiție privind valabilitatea acestei transmiteri, alta decât cea prevăzută de lege constând în aprobarea de către asociaţii reprezentând cel puţin trei pătrimi din capitalul social, acestă condiție aplicându-se doar în lipsa unei prevederi exprese în acest sens în conținutul actului constitutiv al societății;

5. Hotărârea adunării generale a asociaților privind transmiterea de părți sociale nu mai trebuie depusă la Oficiul Registrul Comerțului, pentru publicare în Monitorul Oficial, iar dispozițiile privind dreptul la opoziție cu privire la această hotărâre au fost abrogate, nemaifiind aplicabile;

6. Actul de transmitere a părţilor sociale şi actul constitutiv actualizat cu datele de identificare a noilor asociaţi nu mai trebuie depuse la Oficiul Regsitrului Comerțului, în cazul transmiterii de părți sociale;

7. În cazul continuării societății cu răspundere limitată cu asociat unic nu mai e necesară depunerea declaraţiei pe propria răspundere privind deţinerea calităţii de asociat unic într-o singură societate cu răspundere limitată.